صحافی تقویم رومیزی


                                                                                       

                                                                               ویدئوی صحافی پایه تقویم رومیزی

صحافی تقویم رومیزی 1400

صحافی موجب اتصال برگه ها و جلد تقویم های رومیزی می شود و سبب نگه داری از آن ها می گردد. صحافی از نوع سیمی و یا فنردوبل بیشترین استفاده را دارد که با توجه به سفارش مشتری رنگ سیم، نوع آن و تعداد حلقه های صحافی سیمی متفاوت خواهد بود.